DIN MOTTAGNING

PSYKISK HÄLSA

i Lidköping


Om mottagningen

     Privat psykiatrimottagning som utreder och behandlar tillstånd inom psykisk hälsa och allmänpsykiatri:


 • Ångesttillstånd, fobier
 • Stress- och utmattningssyndrom
 • Sömnstörningar
 • Kris- och sorghantering
 • Trauma
 • Problem i relationer och förhållanden
 • Förstämningstillstånd som depression och bipolaritet
 • Tvångssyndrom-andra relaterade tillstånd
 • Neuropsykiatrisk bedömning och rådgivning.
 • Ätstörningar utredning och behandling av lättare ätstörningar
 • Bedömning av personlighetsrelaterade svårigheter och möjligheter
 • Äldrepsykiatri även demenssjukdomar, ej utredning


Mottagningen är en privatmottagning utan regionavtal, högskostnadsskydd gäller inte. 


För företag finns möjlighet att teckna avtal för medarbetares psykiska hälsa, se länk nedan.


För mottagningen gäller samma regler som för annan jämförbar hälso- och sjukvård beträffande sekretess, registrering av personuppgifter och journalföring som följer av lagstiftning t.ex. dataskyddsförordningen - GDPR, patientdatalagen.


Vår målsättning


Kontinuitet, du möter samma behandlare, läkare och/eller samtalsterapeut vid dina besök.


Tillgänglighet: du får tid när du behöver, så ofta du behöver, dock inte akutbesök.


Medmänsklighet och empati


Upptäck dina möjligheter och lär dig dina verktyg och strategier för att må bättre.


Vi ser helst att du mår så mycket bättre så du senare kan avsluta behandlingskontakten eller komma allt mer sällan.


Behöver du en långvarig kontakt ska den bli bättre än den du kanske haft förut!

Samtalsbehandling, kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment therapy


Nyfiken på KBT? Har du svårt att få samtalsbehandling på din vårdcentral eller i vuxenpsykiatrin?


VEM KAN FÅ HJÄLP?

Problem med stress, ångest, oro, nedstämdhet, fobier, utmattning, relationsproblem, låg självkänsla, dålig sömn, PMS eller efter trauma kan ofta behandlas med samtalsterapi. Vi tar även emot par som vill samtala om i sin relation för att komma varandra närmare eller för att kunna komma vidare i kris.  Samtalsbehandling med KBT/ACT inriktning ges vid mottagningen av en erfaren KBT-terapeut som arbetar under handledning.


KBT är en av de terapiformer som har bra och ofta bäst vetenskapligt stöd vid en rad olika psykiska besvär. KBT hjälper oss att tänka nytt, förändra negativa tankemönster och beteenden. Under våra samtal lyfter vi fram dina tankar - känslor och handlingar i ett här och nu perspektiv och förklarar hur de hänger ihop. 

ACT, beskrivs ofta som tredje vågens beteendeterapi. Inom metoden ryms en mängd tekniker som bygger på medveten närvaro och acceptans för negativa tankar och obehagliga känslor. Vi visar också på vilka tankar, känslor och beteenden som påverkar oss och vad som är hjälpsamma strategier framåt utifrån dina värden och mål. Huvudsakligen sätts fokus på din situation "här och nu" och framåt.


Samtalsterapi kan även ges till dig som kanske inte prioriteras på vårdcentral eller i annan psykiatrisk verksamhet som tänker att väntetiden för att starta behandling kan vara för lång.


HUR GÅR DET TILL?

Du ska vara över 18 år, helst ta egen kontakt med oss och ha möjlighet att komma till vår mottagning regelbundet. I början kanske 1 gång i veckan eller varanannan vecka. Om du hellre vill att vi träffas digitalt går detta självklart att ordna. Sessionerna varar 50 min per gång, vi träffas under en begränsad tid ett antal ggr (vanligtvis 6-12 ggr) som vi kan bestämma tidigt i terapin. Om det behövs kan det ändras under behandlingens gång. 


Om du önskar ett besök till vår psykiater före samtalsbehandling kan vi erbjuda dig en läkartid. Denna bedömning är en möjlighet där kanske en annan behandling kan ges parallellt, eller om andra alternativ passar dig bättre.  Skulle det vara så, kommer du få förklarat varför och råd om alternativ.


Om du börjar samtalsterapi kan du även erbjudas läkarkonsultation om samtalsterapin ej är tillräcklig. Läkarbesök sker till reducerad avgift vid samtidig KBT behandling. Vid svårare tillstånd kan läkemedel ges som kompletterande behandling. Om du redan har en bra läkare vid annan mottagning kan du självklart välja att behålla din läkare.


Vi kommer överens om hur många gånger vi ska ses. När det är dags för att avsluta terapin rekommenderar vi ett uppföljningssamtal 1-3 månader senare. Det görs för att du ska kunna vidmakthålla dina nya färdigheter även efter terapins avslut.


Om du enbart vill träffa läkare och erbjudas en mer omfattande läkarbedömning som avser diagnostik och behandling kan vi ge dig en första tid inom 2 veckor och omfattar då ett läkarbesök på ca 90 min. Om du efter denna bedömning hos läkare, inte kan erbjudas god vård vid mottagningen kommer du på samma sätt få en sammanfattning av läkaren och råd om hur du kan gå vidare. 

Läkemedelsbehandling


Behöver du läkemedel så gäller för all läkemedelsbehandling att förskrivning sker i samråd med dig, anpassat efter dig och med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppföljning av läkemedelsbehandlingen ges så ofta du behöver. Du kommer bli delaktig i sådan behandling och kan förstå, kanske på ett nytt och bättre sätt, hur läkemedel verkar för dig och vi resonerar också kring fördelar och nackdelar utifrån din situation och ditt mående.


Restriktivitet gäller beträffande förskrivning av beroende- framkallande läkemedel, målsättning är förenkla och begränsa läkemedelsbehandling till rätt läkemedel i rätt dos när så behövs i samråd med dig.


Förskrivning av läkemedel som del av behandling av ADHD, centralstimulantia, sker inte vid mottagningen utan förskrivs, när så behövs, av annan mottagning med sådan inriktning.


Ibland kan färre läkemedel i dosering anpassad till dig vara bättre än flera läkemedel i högre dos.

Psykiatrimottagning KBT Lidköping
Psykiatrimottagning Lidköping

Nedsatt arbetsförmåga till följd av

sjukdom 


Har du nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom kan intyg utfärdas enligt gällande regelverk. Målsättning kan vara att komma åter i samma arbete, anpassat arbete hos samma arbetsgivare eller kanske överväga deltid eller att söka nytt arbete eller utbildning.


För några kan längre tids rehabilitering behövas innan återgång till arbete eller utbildning blir möjligt. Samarbete sker med försäkringskassan och andra aktörer när påkallat och med ditt godkännande och deltagande. 


Ibland, kan sjukersättning eller aktivitetsersättning komma ifråga efter bedömning av försäkringskassan.