GDPR-dataskyddsförordningen
Vi skriver patientjournal och registrerar personuppgifter om dig på flera sätt. Detta behövs för att ge en god och säker vård. Vi följer Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. Det finns flera andra lagar och förordningar som vi har att följa inom Hälso- och Sjukvård på samma sätt som annan motsvarande hälso- och sjukvårdsverksamhet förväntas göra.

 

Mina personuppgifter?

Enligt lag ska vi föra patientjournal avseende varje patient. Det behövs för en god och säker vård. Vi har skyldighet och rätt att registrera uppgifter om dig i journalen även om du inte gett samtycke om så krävs för vården och följer av lagar och förordningar. En del uppgifter kan komma rapporteras till nationella register och Försäkringskassan om så skulle krävas och uppgiftsskyldighet föreligger. Socialtjänst och andra myndigheter  begära uppgifter om så tvingande följer av lagstiftning. Som patient kan du kontakta oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifterna och andra nödvändiga uppgifter sparas i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

 

Hur länge bevaras dina uppgifter och journal?

Vi följer regelverket för hur länge dina personuppgifter ska bevaras. En journalhandling bevaras minst tio år efter senast gjord anteckning. Särskilda regler för gallring gäller. 

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Det gäller sekretess för uppgifter i journalhandling och för flera andra uppgifter lämnade i kontakt med mottagningen, om inte annat följer av lagstiftning, till exempel för försäkringskassa och även så socialtjänst och polis-åklagarmyndighet, under särskilda omständigheter. Personuppgifter kan också lämnas ut i andra sammanhang, om vi har fått ditt uttryckliga samtycke.

 

Du har rätt att:


Läsa din journal och få kopia av din journal.

 

Få felaktiga uppgifter rättade och korrigerade, där det framgår på vilket sätt uppgifterna korrigerats och när. Om du vill ha en del av journalhandling borttagen måste beslut tas av Inspektionen för vård och omsorg och du får då vända dig dit för att se om så kan göras.  


Få information om åtkomst till din patientjournal.

Åtkomst till din journal har enbart Arne och Camilla Åhlin verksamma vid mottagningen om inte annat följer av lagar och förordningar eller med ditt uttryckliga tillstånd. Åtkomst kräver en vårdrelation till dig eller att åtkomst behövs av andra skäl som till exempel kvalitetsuppföljning och säkerhet.

 

För att annan vårdgivare ska få ta del av dina uppgifter krävs ditt samtycke.  Om du inte ger samtycke så kan det betyda att du själv får försöka berätta för annan vårdpersonal vid annan mottagning vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.


Invända mot behandling av personuppgifter.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför. Du måste då specificera vilken uppgiftsbehandling du invänder mot.


Återkalla ditt samtycke.

Du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevaras dina uppgifter och journal”


Klagomål och skadestånd

Du har rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

 

Hur använder du dina rättigheter? 

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se


Vill du anmäla klagomål på behandlingen kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, www.ivo.se

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du enligt IVO ha framfört klagomålet antingen till Åhlin Psykiatri eller till patientnämnden i din region. Vi har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagogmål och synpunkter enligt gällande regelverk. För oss är det viktigt och värdefullt att ta del av dina synpunkter och så sker också fortlöpande i kontakt med mottagningen, del av vårt arbetssätt - delaktighet. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Åhlin Psykiatri AB (org.nr: 556975-4105) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

 

Hur kontaktar du oss?

Dataskyddsombud är psykiater Arne Åhlin som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på mejl kontakt@ahlinpsykiatri.se  eller tel: +46753753987.

Patentinformationen uppdaterades senast 220828